Personuppgifter

Personuppgifter

Vi kan komma att spara och behandla uppgifter om dig så som namn, telefonnummer och e-postadress. Detta för att kunna kontakta dig med relevant information och/eller hålla dig uppdaterad om våra tjänster.

De uppgifter vi sparar har vi fått vid beställning i vår webbshop eller vid direkt kontakt med dig. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller du väljer att återkalla ditt samtycke till behandlingen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Nordanå Pellets. Org.nr. 470725-8259. Du har rätt att kontakta oss om du vill få ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.